banner52

İki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.

banner95
İki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
banner112

Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.

"Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adlı iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Devlet Arşivleri Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 11 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Devlet Arşivleri Başkanlığının görevleri şu şekilde sıralandı:

“Devlet esaslarına ilişkin esasları belirlemek, bunların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek. Devlet ve kişilerin ulusal ve uluslararası haklarını belgelemek ve korumak. Kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet ve millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil etmek, sertifikalandırmak, korumak, gerektiğinde satın alarak Devlet Arşivlerine kazandırmak, bunların tasnifini yaparak araştırmaya açmak. Arşiv belgelerinin tabirini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuarı kurmak veya laboratuar hizmeti satın almak, bunların tamir konservasyon ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak. Arşivlerde gerçekleştirilecek mikrofilm ve dijitalleştirme faaliyetleri ile yenilikçi tekniklerin uygulanması alanında usul ve esasları belirleyerek rehberlik yapmak ve bu alanda koordinasyonu yürütmek. Devlet Arşiv Ağını ve Devlet Arşivi Veri Merkezini oluşturmak, koordine etmek, araştırmaya açık bilgi ve belgeleri kullanıma sunmak. Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirleyerek arşivlere erişimi arttırmak. Kağıt ve elektronik ortamda oluşturulan arşiv belgelerinin her türlü her türlü güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemek. Belge yönetimi ve arşivcilik alanında araştırma yapmak veya yaptırmak, rehberlik ve eğitim sertifikasyon hizmetlerini sunmak, yerli, yabancı kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yapmak. Tarihi ve kültürel değeri olan arşiv belgelerini tanıtmak, yayın yapmak veya yaptırmak, arşiv müzesi kurmak, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.”

Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı, Belge Tespit Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı, Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü isimli birimlerden oluşacak.

Diğer kurumlardaki belgeler Devlet Arşivleri Başkanlığına teslim edilecek

Bu kararname kapsamına giren elinde arşiv belgesi ve arşivlik belge bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerindeki belgeler ile arşivlik belgeyi her türlü zararlı tesir unsurlardan korumak, asli düzenlerine göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtilecek bekletme ve saklama süreleri sonunda Devlet Arşivleri Başkanlığına teslim etmek ve saklanmasına gerek kalmayan belgeleri yok etmekle yükümlü olacak.

Başkanlığın giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak

Başkanlığın 2018 yılı mali harcamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanlığının 2018 bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak.”

Milli sarayların yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

"Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adlı iki yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş görev ve yetkilerini içeren 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Başkanlığın görevleri şu şekilde belirtildi:

“Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını yapmak. Kurtuluş Savaşı Müzesinde (Birinci TBMM binası) tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirmek, Müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak veya yaptırmak ve bu amaçla faaliyette bulunmak. İlgili kuruluşlarla kültürel alanda işbirliği yapmak, müzenin onarım restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetleri yürütmek. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistiki yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık, Müzecilik ve Tanıtım, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar, Destek Hizmetleri, Personel Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi başkanlıkları ile Özel Kalem Müdürlüğünden oluşacak.

Başkanlık, görev alanına giren konularda, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde bulunacak. Görevleriyle ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliğine uyulacak. Başkanlık, görevleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili işleri, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilecek ve bu konularla ilgili mal, hizmet satın alabilecek.”


Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 05:12
YORUM EKLE
banner61
SIRADAKİ HABER